การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“บทบาทและยุทธศาสตร์ สภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยประจำจังหวัด และกลไกเขตพื้นที่

วันที่ 18-19 มกราคม 2565ทางกลไกเขตพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“บทบาทและยุทธศาสตร์ สภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยประจำจังหวัด และกลไกเขตพื้นที่” โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในเรื่อง บทบาท โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภค 2.เพื่อกำหนดกระบวนการทำงานร่วมกันของสภาและหน่วยงานประจำจังหวัดและกลไกเขตพื้นที่ภาคใต้ 3. เพื่อกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การทำงานของหน่วยงานระดับจังหวัดและกลไกเขต ใน 3 ปี ข้างหน้า
ผลจากการร่วมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ ทางกลไกเขตพื้นที่และหน่วยประจำจังหวัดภาคใต้ทั้ง3 หน่วย ได้กำหนดร่างกรอบบทบาทและยุทธศาสตร์ สภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยประจำจังหวัด และกลไกเขตพื้นที่ภาคใต้เบื้องต้น จำนวน 4 กรอบที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สภาองค์กรของผู้บริโภค 1.สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 2.การพัฒนาและเสนอแนะนโยบาย มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
3.การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคและหน่วยงานประจำจังหวัด 4.ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งวางแผนกระบวนการทำงาน บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ร่วมกันของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ที่หนุนเสริมการทำงานร่วมกัน

#กลไกกเขตพื้นที่ภาคใต้
#เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้

ดูน้อยลง
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน