สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี

ความเป็นมา

ชื่อเดิม ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี เป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีความคิดเห็นตรงกันในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในระดับจังหวัด จึงมีการร่วมตัวกันเป็นองค์กรในระดับจังหวัดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาโดยใช้ชื่อว่า “องค์กรพิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี”
 
ในปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ได้ดำเนินการในเรื่อง สิทธิและการสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคเพื่อองค์กรผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี ดำเนินงานก่อนขึ้นทะเบียนรับรองเป็นสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี ที่ตั้งปัจจุบัน สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 119 / 39 ซอยนิยมเก่า ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

ในปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2551 ดำเนินการงานคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ผู้บริโภค รับฟังความคิดเห็นผ่านสภาผู้บริโภคจังหวัด ในนามศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี

ในปี พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินการในเรื่องสิทธิและการสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคเพื่อองค์กรผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี เพื่อองค์กรผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี

ในปี พ.ศ. 2553 ได้ดำเนินการในเรื่ององค์กรผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีในเรื่องสิทธิ การสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคเพื่อองค์กรผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีและรับเรื่องร้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2554 ได้ดำเนินการในเรื่ององค์กรผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีในเรื่องสิทธิ การสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคเพื่อองค์กรผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีและรับเรื่องร้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2555 ได้ดำเนินการจดทะเบียนรับรององค์กรเพื่อรับการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคเปลี่ยนชื่อจากองค์กรพิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดปัตตานีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพื่อองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

ปี พ.ศ.2553-2559 ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค 7 ด้าน การพิทักษ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและคนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง

ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี และขยายเครือข่ายผู้บริโภค 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก อำเภอยะรังและอำเภอปะนาเระในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน อาหาร ยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการลงพื้นที่สำรวจ ส่งข้อมูล ร้องเรียนในกรณีละเมิดสิทธิผู้บริโภค และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้โภคอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ.2560 – 2562 ได้ผ่านการรับรองการเป็นองค์กรคุณภาพชั้นสูงจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 5 อำเภอเป็นองค์กรคุณภาพขั้นมีสิทธิ์มีการขยายพื้นที่ในระดับตำบล หมู่บ้านและชุมชนที่ดำเดินการงานคุ้มครองผู้บริโภคในการขอขึ้นทะเบียนรับรองว่าเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านผู้บริโภคอีก 22 เครือข่าย

ปี พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค รับเรื่องร้องเรียน 7 ด้าย ขยายพื้นที่อำเภอเพิ่มเป็น 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ดังนี้ 1.อำเภอเมืองปัตตานี 2. อำเภอโคกโพธื 3 อำเภอหนองจิก 4 อำเภอปะนาเระ 5.อำเภอยะรัง 6.อำเภอยะหริ่ง 7.อำเภอทุ่งยางแดง 8.อำเภอสายบุรี
ดำเนินการจดทะเบียนสมาคมฯเมื่อปี 2560 จนถึงปัจจุบันมีการคัดเลือกคณะกรรมการสมาคม 2 ชุด

 

วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค บนฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ”

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในจังหวัดปัตตานี
2. เพื่อพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี
3. เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานงาน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี
4. เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการและพัฒนานโยบายสาธารณะของผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี
5. เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นในการดูแลวุขภาวะผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี
6. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อองค์กรสาธารณประโยชน์
7. ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด

 

พันธกิจ

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้บริโภค
2. คุ้มครองเฝ้าระวัง ตรวจสอบกลไก การคุ้มครองผู้ลบริโภคให้เข้าถึงการร้องเรียน
3. ขยายโอกาสช่องทางการสื่อสารสาธารณะ
4. ขับเคลื่อน และผลักดันกฎหมายนโยบาย โดยใช้กลไกสภาผู้บริโภคระดับต่างๆอย่างเข้มแข็ง

 

ค่านิยมร่วม

“ มุ่งประโยชน์ การคุ้มครอง พิทักษ์ยึดผู้บริโภคเป็นพลัง ”

 

วัฒนธรรมองค์กร

“ ให้คุณค่าแก่องค์กรอย่างจริงใจและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ”

 

นโยบาย

รวมพลังเครือข่ายผู้บริโภค มุ่งสู่การพัฒนาทั่งทั้งองค์กร

 

คำขวัญ

“ องค์กรคุ้มครอง ผู้บริโภคใช้สิทธิ์ ผู้ผลิตรักษาคุณภาพ ”

 

รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง

ชื่อสกุล

ดำรงตำแหน่ง

นางกัลยา เอี่ยวสกุล

นายกสมาคมฯ

นางสาวศทิชา รัตนเดช

อุปนายก

นางเจตนิพิฐ สุขกัลยา

เลขานุการ

นางมานิดา สาเล็ง

เหรัญญิก

นางสาวณัฐรดา นิอิสมัย

ปฏิคม

นางฮามีดะห์ สาและ

ผู้ช่วยปฏิคม

นายสมัน สาเมาะ

นายทะเบียน

นายนิอาแซ สะมาแอ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวอัยเสาะ หน้าหวัง

ประชาสัมพันธ์

นางสาวมาซีเตาะ ลาเตะ

กรรมการ

นายสมาแอ หะแว

กรรมการ

นางแวรอซือเมาะ แวเล็ง

กรรมการ

นางสาวรุสนา มามุ

กรรมการ

นางสาวซากีเราะ จะปากียา

กรรมการ

นางสาวแวบีเดาะ เจะอุบง

กรรมการ

รายชื่อแกนนำอาสาสมัครครือข่ายองค์กรผู้บริโภค/เบอร์โทร

ชื่อ สกุล

แกนนำอำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

นางสารีพะ มะดีเยาะ

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอโคกโพธิ์

093-6914139

นายณรงค์ มะเซ็ง

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอหนองจิก

089-6856285

นางฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแว

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมือง

081-7665816

นางกนกพร ชูพันธ์

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอปะนาเระ

061-2295773

นางสาวซูบัยดะห์ ปะกียา

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอยะรัง

062-1457729

นางสาวนูรูลฮูดา อีแต

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสายบุรี

098-0598950

นางแวสปีนะ มะมิง

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอยะหริ่ง

098-0134052

นางสาวเจ๊ะเสาะ สาแม

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอทุ่งยางแดง

061-4711663

บทบาทภารกิจ

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี เป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้านการคุ้มครองแก้ไขปัญหาผู้บริโภค 8 ด้าน ดังต่อไปนี้

• ด้านการเงินการธนาคาร: ทำงานเชื่อมโยงกับธนาคารแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
• ด้านการขนส่งและยานพาหนะ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานขนส่งจังหวัด และ ปภ.จังหวัดปัตตานี และคณะกรรมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานี
• ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย: ทำงานเชื่อมโยงกับ สคบ.จังหวัดปัตตานี
• ด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ด้านบริการด้านสุขภาพ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มงานหลักประกัน สสจ. ปัตตานี สสอ. และ หน่วยบริการ ในโรงพยาบาล 12 อำเภอ
• ด้านสินค้าหรือบริการทั่วไป : ทำงานเชื่อมโยงกับ สคบ.จังหวัดปัตตานี และคปภ.จังหวัดปัตตานี
• ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงาน กสทช.เขต12
ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม: กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ไฟฟ้า ประปา คพข. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

 

รูปแบบการขับเคลื่อนงาน

1. ด้านการทำงานหนุนเสริมเครือข่าย : มีการสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคในจังหวัดปัตตานี

2. ด้านการประสานงานการจัดการปัญหารับเรื่องร้องเรียนและผลักดันงานนโยบาย : ทำงานประสานงานรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภครวมทั้งการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่

3. ด้านงานวิชาการและข้อมูล : ทำงานเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงงานข้อมูลวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

4. ด้านการเผยแพร่รณรงค์และสื่อสารสาธารณะ : มีการสื่อสารผ่าน สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM 88 และสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านช่องทาง Facebook:เพจสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี

 

ข้อมูลการติดต่อ

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี
ที่อยู่ 119 /39 ม.8 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-414476, 089-9752822 086-1071028
อีเมล: Mr0861071028@gmail.com

Facebook : สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน