โครงสร้างคณะทำงาน

นางสาวจุฑา สังขชาติ
ผู้ประสานงาน
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เภสัชกรหญิงชโลม เกตุจินดา
กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล
กรรมการที่ปรึกษา

นางสาวพัลลภา หลำลุโส๊ะ
ผู้ประสานงาน
สมาคมประชาสังคมชุมพร

นางสาวสิรินนา  เพชรรัตน์
ผู้ประสานงาน
โครงการบริโภคสร้างสรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี

นางสาวอิสรินทร์ ไร่ใหญ่
ผู้ประสานงาน
สภาผู้บริโภคจังหวัดกระบี่

 

นางสาวบารีย๊ะ  ยาดำ
ผู้ประสานงาน
สมาคมผู้บริโภคสงขลา

นางกัลยทรรศน์  ติ้งหวัง
ผู้ประสานงาน
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล

นางกัลยา เอี่ยวสกุล
ผู้ประสานงาน

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน