เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่
Consumer Krabi Networks

 

ความเป็นมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
ภายใต้ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน 9 ด้าน ได้แก่ สตรี เด็กและเยาวชน และแรงงานนอกระบบ เกษตร ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเรื้อรัง เครือข่ายผู้สูงอายุ ชุมชนแออัด ชนกลุ่มน้อย เกิดการจัดการรับเรื่องร้องเรียนประสานการแก้ไขปัญหาประเด็นการบริการด้านสุขภาพและอื่นๆจึงได้ต่อยอดการทำงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ จัดตั้งเป็นสภาผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ปี พ.ศ. 2551
ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่ (คปจ.) และสภาพัฒนาการเมือง สภาองค์กรชุมชนภาคีหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายในพื้นที่ 8 อำเภอ ภายใต้โครงการสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค และจัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2551 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศผลักดันองค์การอิสระผู้บริโภคตามมาตรา 61

ในปี พ.ศ. 2554 ได้ดำเนินการในเรื่ององค์กรผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ในเรื่องสิทธิ การสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคเพื่อองค์กรผู้บริโภคจังหวัดกระบี่และรับเรื่องร้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2555 ได้ดำเนินการจดทะเบียนรับรององค์กรเพื่อรับการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคเปลี่ยนชื่อจากสภาผู้บริโภคจังหวัดกระบี่เป็นเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพื่อองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค


วันที่ 6 เมษายน 2558 ได้มีการเสนอจากเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่ ได้เปลี่ยนชื่อองค์กรผู้บริโภค จากสภาผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ซึ่งต่อมาเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรรมการมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ จากการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้บริโภคได้มีพื้นที่ขยาย 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปลายพระยา อำเภออ่าวลึก อำเภอเหนือคลอง อำเภอลำทับ

ช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 เครือข่ายผู้บริโภคได้มีสถานที่ตั้ง ¼ ถนนกระบี่-ท่าเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งทางคณะทำงานได้ปรึกษาหารือเพื่อที่จะหาที่ทำการที่เป็นสัดส่วน และได้ประสานไปยัง เพื่อสอบถามในเรื่องของที่ทำการของสมาคมรักเลกระบี่ ซึ่งไม่มีผู้ดูแล นายกสมาคมให้ไปดูว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นทางคณะทำงานก็ได้ที่ทำการใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2517 จนถึงปัจจุบันมีแผนขับเคลื่อนครบประกอบด้วย 8 อำเภอ 53ตำบล 389 หมู่บ้าน

 

วิสัยทัศน์

“ชาวกระบี่ พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจ พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค”

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างกลไกการดำเนินงานของเครือข่ายผู้บริโภคให้มีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์
2.เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายสิทธิผู้บริโภค
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราว ร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

พันธกิจ

1.สร้างเครือข่ายผู้บริโภคประสานความร่วมมือเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภค
   มีความกล้าหาญ ในการปกป้องสิทธิ เคารพสิทธิ รักสิทธิทั้งของตนเองและส่วนรวม
2.ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค
3.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
4.ร่วมผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ

 

ค่านิยมร่วม

“สามัคคี เสมอภาค ทำงานเป็นทีม”

 

วัฒนธรรมองค์กร

“สายเชือกเดียวกัน”

 

นโยบาย

พัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้สิทธิผู้บริโภคเฝ้าระวังคุ้มครองสิทธิ์ติดตาม นำเสนอแก้ไขปัญหา ผลักดัน ข้อเสนอนโยบายสู่รัฐ

 

คำขวัญ

“พัฒนาคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค”

 

รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง

1. นายรวี บ่อหนา                            ประธาน
2. นายสมนึก เกาะกลาง                 รองประธาน
3. นางสาวจันทญา เจ๊ะโส้              ปฏิคม
4. นางปวีณา บางแก้ว                    นายทะเบียน
5. นางสาวหัสนะ ใบลาภ                ประชาสัมพันธ์
6. นางสาวอิสรินทร์ ไร่ใหญ่           เลขานุการ
7. นางสาวดวงใจ ราชเมืองขวาง   เหรัญญิก
8. นางสาวอารียา ปฎิมินทร์           กรรมการ
9. นางวิลาวัณย์ น้อยช่างเหล็ก     กรรมการ
10. นายเอกภพ เจ๊ะมูล                  กรรมการ
11. นางฟาดา หาผลกล้า               กรรมการ
12. นายเอกพจน์ เจ๊ะมูล                กรรมการ
13. นายอนุชา หมาดหวา              กรรมการ

 

รายชื่อแกนนำอาสาสมัครครือข่ายองค์กรผู้บริโภค/เบอร์โทร

ชื่อองค์กร

ผู้ประสานงาน/

เบอร์โทร

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่

นางสาวอิสรินทร์ ไร่ใหญ่

085-7884546

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมืองกระบี่

นางทิพวัลย์ หนูคง

087-2836846

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเหนือคลอง

นางสายชล เจนงาน

085-7884165

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่

นางสุดาพร เชื้อดี

061-0719359,

085-7946777

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองท่อม

นายอ้าหมูด ประจำน้อย

087-2784885

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอลำทับ

นายสง่าทิพย์ จันทวงค์

062-2438973

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเขาพนม

นายอุทร ขันพระแสง

084-8461837

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเกาะลันตา

นางสาววไลภรณ์ ปาไหน

080-5265750

 

บทบาทภารกิจ

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ เป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้านการคุ้มครองแก้ไขปัญหาผู้บริโภค 8 ด้าน ดังต่อไปนี้

• ด้านการเงินการธนาคาร: ทำงานเชื่อมโยงกับธนาคารแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
• ด้านการขนส่งและยานพาหนะ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานขนส่งจังหวัด และ ปภ.จังหวัดกระบี่
• ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย: ทำงานเชื่อมโยงกับ สคบ.จังหวัดกระบี่
• ด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดกระบี่
• ด้านบริการด้านสุขภาพ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ด้านสินค้าหรือบริการทั่วไป : ทำงานเชื่อมโยงกับสคบ.จังหวัดกระบี่ และคปภ.จังหวัดกระบี่
• ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงาน กสทช.
• ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม: กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ไฟฟ้า ประปา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

 

รูปแบบการขับเคลื่อนงาน

1. ด้านการทำงานหนุนเสริมเครือข่าย : มีการสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่
2. ด้านการประสานงานการจัดการปัญหารับเรื่องร้องเรียนและผลักดันงานนโยบาย : ทำงานประสานงานรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภครวมทั้งการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่
3. ด้านงานวิชาการและข้อมูลสารสนเทศ : ทำงานเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงงานข้อมูลวิชาการในพื้นที่ จังหวัดกระบี่
4. ด้านการเผยแพร่รณรงค์และสื่อสารสาธารณะ : มีการสื่อสารผ่านสถานีวิทยุท้องถิ่น และสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านช่องทาง Facebook:เพจเครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดกระบี่

 

ข้อมูลการติดต่อ

เพจเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่
085-7884546, 093-6535067
284 ม.8 ซอยสิบพี่น้อง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

Facebook : เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน