สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี

สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี
Consumer Association of Suratthani

 

ความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2543 – 2545: ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคดำเนินกิจกรรมในการเฝ้าระวังน้ำดื่มบรรจุถังปลอดภัย จัดอบรมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พัฒนาจากการจัดกิจกรรมเป็นการดำเนินงานเป็นแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี มีการจัดทำแผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภค โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับเครือข่ายประชาชน รณรงค์เพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จนปี 2545 เกิดเป็นกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักประกันนสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

ปี พ.ศ. 2547: ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศ เครือข่ายภาคประชาสังคม ดำเนินงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในนามศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

ปี พ.ศ. 2549-2551: ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศ ผลักดันให้เกิดสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยดำเนินงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในประเด็นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยจัดตั้งเป็น “ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม”

ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน: ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นกลไกในระดับพื้นที่ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

ปี พ.ศ.2561: 9 กุมภาพันธ์ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี ดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

 

วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค สร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเท่าทัน และการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม ”

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
2. เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภค
3. เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค
4. เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาข้อเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ
5. เพื่อพัฒนากระบวนการผู้บริโภคให้มีจิตสำนึกบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

 

พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าทัน พิทักษ์สิทธิตนเองได้
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภคทุกระดับ
3. ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค องค์กรผู้บริโภคในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค
5. พัฒนาข้อเสนอนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทุกระดับ

 

ค่านิยมร่วม

“สร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สานพลังผู้บริโภค”

 

วัฒนธรรมองค์กร

“เท่าเทียม เรียนรู้ เท่าทัน ร่วมพัฒนา”

 

นโยบาย

1. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติการของเครือข่าย เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้บริโภค
2. สนับสนุนให้เกิดพลังผู้บริโภค ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาการสื่อสาร ที่หลากหลาย เท่าทันสถานการณ์ เข้าถึงผู้บริโภค

 

คำขวัญ

“เราเป็นได้มากกว่าผู้บริโภค ร้องทุกข์ 1 หน ดีกว่าบ่น 1,000 ครั้ง”

 

รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง

1. นางสาวสิรินนา เพชรรัตน์          นายกสมาคม
2. นางสาวชยาพร สะบู่ม่วง           เลขาธิการและกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ แก้วเจริญ          เหรัญญิกและกรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย วรรณโชติ       นายทะเบียนและกรรมการ
5 .นางขนิษฐา รักเขียว                  กรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ ลิ้มสุวรรณ       กรรมการ
7. นางสาวฐินัทวา ฐิตะโชติการ     กรรมการ
8. นายวุฒิกาญจน์ ศรีรักษา           กรรมการ
9. นางสาวนพมาศ ทองลิ้ม            กรรมการ
10. นายบุญฤทธิ์ ดำเนินผล           กรรมการ

 

รายชื่อแกนนำอาสาสมัครครือข่ายองค์กรผู้บริโภค/เบอร์โทร

1.นางสาวศิริญา อยู่อำไพ
โทร : 098-0836936 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอเมือง

2.นางเยาวลักษณ์ หมวดยอด
โทร : 062-4820923 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอำเภอคีรีรัฐนิคม

3.นางทัศนีย์ ปรีชาชาญ
โทร : 061-9644222 เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอพุนพิน

4.นายทวีศักดิ์ ทิพย์เกิด
โทร : 093-6271312 เครือข่ายจิตรอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน

5.นายธิติสรรค์ เลี่ยนศิริ
โทร : 094-3183661 ชมรมเมล็ดพันธุ์บันเทิง

6.นางพยอง ประเสริฐพันธุ์
โทร : 062-2149378 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอำเภอไชยา

7.นางขนิษฐา รักเขียว
โทร : 084-0533106 ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอท่าฉาง

8.นางละมัย ว่องย่อง
โทร : 097-9394370 เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอชัยบุรี

9.นางธัญพร สุขอินทร์
โทร : 098-0166341 เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอวิภาวดี

10.นางอมรรัตน์ บุญสนอง
โทร : 086-2685267 เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอบ้านนาสาร

11.นางสาวอุมากรณ์ รักภู่
โทร : 089-4708037 เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเกาะสมุย

12.นางเพียงจันทร์ ฤทธิ์ประดิษฐ์โชค
โทร : 087-8814598 เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอบ้านตาขุน

 

ยุทธศาสตร์

1. คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในจังหวัด
3. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. การสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
5. พัฒนาข้อเสนอนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ

 

ข้อมูลการติดต่อ

สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 180/3 หมู่ที่ 1 .ปทุมพร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์/โทรสาร 077-222767 สายด่วน 080-5223222
e-mail: Consumersurat.association@gmail.com
Facebook : สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน