สมาคมผู้บริโภคสงขลา

สมาคมผู้บริโภคสงขลา
CONSUMER ASSOCIATION OF SONGKHLA

 

ความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2539 – 2540 : สั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานระหว่างโครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลาและกลุ่มบริโภคเข้มแข็งสงขลาพัฒนาและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแนวทางการทำงานคุ้มครองสิทธิร่วมกับองค์กรและด้านสาธารณะสุข 27 องค์กร เสนอความเห็นปรับปรุงแก้ไข พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และจัดทำข้อเสนอเจตนารมณ์ผู้บริโภคต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี2540 และผลักดันองค์การอิสระตามมาตรา 57

ปี พ.ศ. 2541 – 2543 : รวมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่าย 8 จังหวัด เฝ้าระวังและติดตามผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด ภายใต้โครงการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค(อย.สนับสนุนงบประมาณ) และจัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2544 – 2547 : ร่วมกับมูลนิธิรักบ้านเกิดดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรผู้บริโภคผลักดันกฎหมายสำคัญ เช่น พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2545 – 2548 : ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคละเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีคุณภาพมั่นคง โดยกลไกกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม และทุกระดับ

ปี พ.ศ. 2550 : ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศผลักดันองค์การอิสระผู้บริโภคตามมาตรา 61 จัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และดำเนินการศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2552 : วันที่3 เดือนกรกฎาคม ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น สมาคมผู้บริโภคสงขลาแลได้มีการดำเนินงานด้านผู้บริโภคจนถึงปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์

“รวมพลังเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ ปลุกจิตสำนึกผู้บริโภค สร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้องค์ความรู้บูรณาการอย่าง ยั่งยืน”

 

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภค
2. ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค
3. ขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ
4. พัฒนากระบวนการผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโดยรวม

พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริโภค มีการพิทักษ์สิทธิให้เกิดการบริโภค อย่างยั่งยืน
2. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้เผยแพร่สู่สาธารณะ
3. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการจัดการปัญหาทุกระดับ
4. พัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคให้มีคุณภาพครอบคลุมทั้งจังหวัด
5. สร้างระบบกลไกเฝ้าระวังสำรวจประเด็นปัญหาผู้บริโภคนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ “สภาผู้บริโภค”

นโยบาย

1. ดำเนินงานอย่างอิสระปลอดจากอิทธิพลผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ
2. สนับสนุนการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรลด ละ เลิก การบริโภคที่ไม่ปลอดภัย

รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง

ลำดับที่

ชื่อสกุลตำแหน่ง

1

นายเริงชัย ตันสกุลนายกสมาคม

2

นายอับดลอาซีด หนิมุสาอุปนายกสมาคม 1

3

นางชโลม เกตุจินดาอุปนายกสมาคม 2

4

นางปรีดา หนิมุสาประชาสัมพันธ์

5

นายรุ่งเรือง จารุมโนกุลเหรัญญิก

6

นางสาวจุฑา สังขชาติเลขาธิการ

7

นางสาวบารีย๊ะ ยาดำปฏิคม/นายทะเบียน

8

นางสาวสุชาดา ชัยเดชประชาสัมพันธ์

9

นางสาวศุภวรรณ ชนะสงครามวิชาการ

10

นายเทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์วิชาการ

11

นางสาวกรเกศ สมัครพงศ์ผู้ช่วยเหรัญญิก

12

นายสมศักดิ์ สุคนธรัตน์กรรมการ

13

นายระนอง ซุ้นสุวรรณกรรมการ

14

นายอัษฎา บุษบงค์กรรมการ

15

นางสมจิต ฟุ้งทศธรรมกรรมการ

รายชื่อแกนนำอาสาสมัครครือข่ายองค์กรผู้บริโภค/เบอร์โทร

1. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอระโนด
นางศิริมา หนูพันธ์ (086-9623492)

2. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสะเดา
นางนูเหร๊าะ กาเหย็ม (085-4750515)

3. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอกระแสสินธุ์
นายอัษฎา บุษบงค์ (098-0325087)

4. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอนาหม่อม
นายประวิทย์ ศิริสมบัติ (081-0923761)

5. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสทิงพระ
นายระนอง ซุ้นสุวรรณ (081-9597385)

6. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองหอยโข่ง
นายสมศักดิ์ สุคนธรัตน์ (081-2765782)

7. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอสิงหนคร
นางมีเน๊าะ มหันตมรรค (080-5428216)

8. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอควนเนียง
นายประนอบ คงสม (087-2950800)

9. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมืองสงขลา
นางสมจิต ฟุ้งทศธรรม (081-5406477)

10. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอบางกล่ำ
นายชินวัฒน์ แก้วดอนหวาย (062-0892754)

11. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอรัตภูมิ
นางชัชชญา ไชยถาวร (061-1769699)

12. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเทพา
นางณฐา ชัยเพชร (0801379043)

13. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอหาดใหญ่
นางฉ่ายะ บิลหีม (086-9639994)

14. เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอจะนะ
นางสาวโซฟียา หมะประสิทธิ์ (095-8480518)

 

บทบาทภารกิจ

สมาคมผู้บริโภคเป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้านการคุ้มครองแก้ไขปัญหาผู้บริโภคประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

• ประเด็นบริการด้านสุขภาพ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนัก งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ประเด็นด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา
ประเด็นบริการขนส่งสาธารณะ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานขนส่งจังหวัด และ ปภ.จังหวัดสงขลา
• ประเด็นสินค้าหรือบริการทั่วไป : ทำงานเชื่อมโยงกับสคบ.จังหวัดสงขลา และคปภ.จังหวัดสงขลา
• งานวิชาการ : ทำงานเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงงานข้อมูลวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยต่างๆในพื้นที่ จังหวัดสงขลา
• การสื่อสารสาธารณะ : มีการสื่อสารผ่าน สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM 88 และสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านช่องทาง Facebook :สมาคมผู้บริโภคสงขลา และเว็บไซต์ www.consumersongkhla.or.th

 

ข้อมูลการติดต่อ

สมาคมผู้บริโภคสงขลา เลขที่ 2 หมู่บ้านไทยสมุทร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-254542 มือถือ 089-4666695 โทรสาร 074-254542

Facebook : สมาคมผู้บริโภคสงขลา

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน