สมาคมผู้บริโภคสตูล

สมาคมผู้บริโภคสตูล
Consumer Association of Satun

ความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2541 – 2543 : รวมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่าย 8 จังหวัด เฝ้าระวังและติดตามผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด ภายใต้โครงการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค(อย.สนับสนุนงบประมาณ) และจัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2544 – 2547 : ร่วมกับมูลนิธิรักบ้านเกิดดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรผู้บริโภคผลักดันกฎหมายสำคัญ เช่น พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2545 – 2548 : ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีคุณภาพมั่นคง โดยกลไกกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม และทุกระดับ

ปี พ.ศ. 2550 : ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศผลักดันองค์การอิสระผู้บริโภคตามมาตรา 61 จัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และดำเนินการศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2562: วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น สมาคมผู้บริโภคสตูลและได้มีการดำเนินงานด้านผู้บริโภคจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2564 : ได้รับการแต่งตั้งจากสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดสตูล ในการขับเคลื่อนงานผู้บริโภค

 

วิสัยทัศน์

“ มุ่งจัดการสุขภาวะผู้บริโภค ”

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภค
2. เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค
3. เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ
4. เพื่อพัฒนากระบวนการผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะโดยรวม
5. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง

 

พันธกิจ

พัฒนาและส่งเสริมผลักดันติดตามเชื่อมร้อยผู้บริโภคและภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
รู้จักสิทธิและเป็นองค์กรคุณภาพ

 

ค่านิยมร่วม

“ รวมพลังคุ้มครองสิทธิ ”

 

วัฒนธรรมองค์กร

“ เราคือครอบครัวเดียวกัน ”

นโยบาย

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคและภาคีเครือข่าย
2. ติดตามเฝ้าระวังและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
3. เชื่อมร้อยกลุ่มองค์กรผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
4. ร่วมผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
5. ส่งเสริมให้ผู้บริโภค ผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม
6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

 

คำขวัญ

“คนสตูลฉลาดคิดเข้าถึงสิทธิผู้บริโภค”

 

รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง

นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง

นายกสมาคม

๐๘๙๖๕๘๗๓๔๔

นายอารีย์ ตาเอ็น

อุปนายกสมาคม

๐๘๙๘๗๙๓๐๓๑

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ

อุปนายกสมาคม

089-7365015

นายตรา เหมโคกน้อย

เลขานุการ

๐๘๘๗๘๓๙๔๑๑

นายอดุลย์ เตาวะโต

ปฏิคม

091-8486294

นายสุชาติ ใบมะหาด

ทะเบียน/นิติกร

๐๘๙๒๙๕๕๑๐๒

นางสาวอนัญญา แสะหลี

เหรัญญิก

๐๘๑๖๐๘๐๔๓๓

นายสมพร เหมรา

ประชาสัมพันธ์

081-7981303

นายอับดุลอาซิช หนูวงศ์

นักวิชาการ

093-7828295

๑๐

พระครูสุนทร ธรรมนิเทศ (วรพล ทองไฝ)

กรรมการ

080-5455262

๑๑

นายฮาสัน พรัดขำ

กรรมการ

081-5420187


รายชื่อแกนนำอาสาสมัครครือข่ายองค์กรผู้บริโภค/เบอร์โทร

 1.  

นางสาวนวิยา หมาดตา

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอเมืองสตูล

080-9168856

 1.  

นายวรวิทย์ กาเส็มส๊ะ

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอควนโดน

089-4686096

 1.  

นางอินทิรา ทองเกื้อ

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอท่าแพ

086-9683741

 1.  

นางสุนันทา ชื่นช่วย

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอควนกาหลง

098-3026199

 1.  

นางประจวบ คงแก้ว

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอมะนัง

081-0843426

 1.  

นางสาวชบา สาจิ

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอละงู

081-5997028

 1.  

นางจิตติมา ส่งข่าว

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอทุ่งหว้า

084-9660688

บทบาทภารกิจ

สมาคมผู้บริโภคสตูลเป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้านการคุ้มครองแก้ไขปัญหาผู้บริโภค 8 ด้าน ดังต่อไปนี้

• ด้านการเงินการธนาคาร: ทำงานเชื่อมโยงกับธนาคารแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
• ด้านการขนส่งและยานพาหนะ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานขนส่งจังหวัด และ ปภ.จังหวัดสตูล
• ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย: ทำงานเชื่อมโยงกับ สคบ.จังหวัดสตูล
• ด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ด้านบริการด้านสุขภาพ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ด้านสินค้าหรือบริการทั่วไป : ทำงานเชื่อมโยงกับสคบ.จังหวัดสตูล และคปภ.จังหวัดสตูล
• ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงาน กสทช.เขต12
• ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม: กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ไฟฟ้า ประปา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

 

รูปแบบการขับเคลื่อนงาน

 1. ด้านการทำงานหนุนเสริมเครือข่าย : มีการสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคในจังหวัดสตูล

 2. ด้านการประสานงานการจัดการปัญหารับเรื่องร้องเรียนและผลักดันงานนโยบาย : ทำงานประสานงานรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภครวมทั้งการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่

 3. ด้านงานวิชาการและข้อมูล : ทำงานเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงงานข้อมูลวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาวิทยาเขตสตูล นักวิชาการอิสระในพื้นที่ จังหวัดสตูล

 4. ด้านการเผยแพร่รณรงค์และสื่อสารสาธารณะ : มีการสื่อสารผ่าน สื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านช่องทาง Facebook:สมาคมผู้บริโภคสตูล

ข้อมูลการติดต่อ

สมาคมผู้บริโภคสตูล
เลขที่
486 หมู่ 6 .ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-750911 มือถือ 095-0160084 โทรสาร 074-750911
อีเมล: consumer_satun@hotmail.com
เฟสบุ๊คแฟนเพจ: สมาคมผู้บริโภคสตูล

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน