ข้อมูลการสำรวจสถานการณ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

จากการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั้น ทำให้พบว่าการเดินทางของคนโดยส่วนใหญ่นั้นมักเป็นการเดินทางด้วยรถสองแถว และมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มักพบได้บ่อยคือ รถไม่ตรงต่อเวลา และสภาพรถเสื่อมโทรม จึงเป็นเรื่องดีที่เราจะรวมกันพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะร่วมกัน จากข้อมูลการสำรวจของพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของราคา ความปลอดภัย และเส้นทางเดินรถ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน