ข้อมูลสำรวจสถานการณ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสตูล

จากการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสตูลนั้น ทำให้พบว่าการเดินทางของคนโดยส่วนใหญ่นั้นมักเป็นการเดินทางด้วยรถตู้ และมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มักพบได้บ่อยคือ รถไม่ตรงต่อเวลา และแออัด จึงเป็นเรื่องดีที่เราจะรวมกันพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะร่วมกัน จากข้อมูลการสำรวจของพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของราคา ความปลอดภัย และเส้นทางเดินรถ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน