ข้อมูลสำรวจสถานการณ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ทำให้พบว่าการเดินทางของคนโดยส่วนใหญ่นั้นมักเป็นการเดินทางด้วยรถสองแถว และมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มักพบได้บ่อยคือ รถไม่ตรงต่อเวลา และเล่น/คุยโทรศัพท์จณะขับรถ จึงเป็นเรื่องดีที่เราจะรวมกันพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะร่วมกัน จากข้อมูลการสำรวจของพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางเดินรถ ราคา และมารยาทคนขับรถ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน