ข้อมูลสำรวจสถานการณ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

จากการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้น ทำให้พบว่าการเดินทางของคนโดยส่วนใหญ่นั้นมักเป็นการเดินทางด้วยรถตู้ และมีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มักพบได้บ่อยคือ รถไม่ตรงต่อเวลา และคนขับเล่น/คุยโทรศัพื์ขณะขับรถ จึงเป็นเรื่องดีที่เราจะรวมกันพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะร่วมกัน จากข้อมูลการสำรวจของพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของราคา ความปลอดภัย และเส้นทางเดินรถ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน