ครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ประชุมติดตามสถานการณ์ ปัญหาผู้บริโภคภาพรวมทุกประเด็น ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่

 
การประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ตามกิจกรรมภารกิจที่ 4.1 เพื่อติดตามสถานการณ์ ปัญหาผู้บริโภคภาพรวมทุกประเด็น ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ และร่วมแลกเปลี่ยนวางแผนการดำเนินงาน มีข้อสรุปดังนี้
🎯การพัฒนาศักยภาพด้านการทำงาน
🎯การพัฒนาศักยภาพด้านการรับเรื่องร้องเรียน
🎯การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสมาชิกให้สามารถพัฒนาเป็นหน่วยงานประจำจังหวัด
🎯การติดตามและวางแผนการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค
🎯การสื่อสารสาธารณะผ่านเพจเฟซบุ๊กเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค
🎯การพัฒนาระบบข้อมูลขององค์กรผู้บริโภคและสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภคในเว๊บไซต์ www.consumersouth.net
มีประเด็นการแลกเปลี่ยนดังนี้
1️.ต่อข้อมูลสถานการณ์ภาพรวม
✅สถานการณ์ของสภาองค์กรของผู้บริโภค
ติดตามประเด็น ทรูควบรวม Dtac
✅ประเด็น กรณีประชาชนถูกหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการ โดยที่หน่วยบริการไม่มี สิทธิที่จะเรียกเก็บ (Extra billing)
✅ประเด็นนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) เจ็บป่วย “ฉุกเฉินวิกฤต” มีสิทธิทุกที่ “โดยไม่ต้องสำรองจ่าย”
✅รวมถึงประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ผู้ให้ข้อมูลวันนี้คือ ภญ.ชโลมเกตุจินดา ผู้ประสานงานหน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ นางสาวจุฑา สังขชาติ หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา และนางสาวจารุวรรณ รัตนโสภา นางสาวชนัญชิดา ตัณฑะผลิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค
2.เขตพื้นที่ภาคใต้ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ซึ่งหน่วยงานประจำจังหวัดทั้ง3หน่วย และเครือข่ายผู้บริโภค 6 จังหวัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะให้มีนัดหมายทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการขึ้นทะเบียน ของ สปน. การพัฒนาศักยภาพคนทำงาน การยื่นจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค และการสื่อสารประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเพจเฟซบุ๊กเครือข่ายองค์กรสมาชิกและหน่วยงานประจำจังหวัดอย่างต่อเนื่องเน้นการสื่อสารต่อเนื่องสม่ำเสมอ และการเพิ่มเติมข้อมูลองค์กรสมาชิกผ่านเวปไซต์
#ประชุมออนไลน์ ขอขอบคุณหน่วยงานประจำจังหวัดทั้ง 3 หน่วย และเครือข่ายผู้บริโภค 6 จังหวัด #หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน