ซื้อทัวร์แล้วขอยกเลิกจะได้เงินคืนหรือไม่ กรมการท่องเที่ยวมีคำตอบ

ซื้อทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางได้เงินคืนหรือไม่? จ่ายเงินคืนอย่างไร? กรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ กรมการท่องเที่ยวมีคำตอบ

กรมการท่องเที่ยวให้ความรู้ กรณีซื้อทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางได้เงินคืนหรือไม่? จ่ายเงินคืนอย่างไร? กรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืน แก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

1.นักท่องเที่ยวขอยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป คืนเงินโดยนำค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์ (ถ้ามี) เท่ากับเงินที่จะได้คืน

2.นักท่องเที่ยวขอยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 15 – 29 วัน คืนเงินโดยนำค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์ (ถ้ามี) เท่ากับเงินที่ได้คืน

3.นักท่องเที่ยวขอยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน  “ไม่ได้รับเงินคืน”

4.กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินโดยนำค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์ (ถ้ามี) เท่ากับเงินที่จะได้คืน

สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยต้องแสดงหลักฐานการจ่ายให้นักท่องเที่ยวทราบด้วย

ทั้งนี้หากไม่ได้รับเงินค่าบริการคืนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่กรมการท่องเที่ยว โทร. 024011111

 

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน