ประชุมสภาผู้บริโภคภาคใต้ตอนบน

หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ตอนบน จัดการประชุม “สภาผู้บริโภคภาคใต้ตอนบน ตอน ความร่วมมือเพื่อการเชื่อมโยงกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในพื้นที่ เขต 11 สุราษฎร์ธานี” ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 25666 ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
📌เพื่อสร้างการรับรู้การทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภค หน่วยงานเขตพื้นที่ และหน่วยงานประจำจังหวัด ตลอดจนการเชื่อมโยงกลไกการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้เกิดการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและประเด็นต่างๆ ให้กับองค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่าย ๙ ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และหาแนวทางในการสนับสนุนการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้แทนองค์กรสมาชิกสภาองค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
2.ผู้แทนหน่วยงานประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ 3 หน่วย
3.ผู้แทน อปสข.และ อคม. ภาคประชาชน เขต 11 สุราษฎร์ธานี
4.ผู้แทนศูนย์ประสานงานและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระฯ ตามมาตรา 50(5)
5. ผู้แทนสปสช. และ สปสช.เขต เขต 11 สุราษฎร์ธานี
✳️ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและภาคีเครือข่ายรับรู้ เข้าใจ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ การทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภค และเกิดข้อเสนอแนวทางในการเชื่อมโยงกลไกการทำงานคุ้มครองสิทธิประชาชน
✳️สนับสนุนการทำงานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตลอดจนมีการเชื่อมประสานงานสร้างความร่วมมือกับ สปสช.เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ในการทำงานร่วมกัน
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน