ผู้บริโภคสงขลาสำรวจพบถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือนกว่าร้อยละ 20 ไม่มีข้อความระบุวันหมดอายุ หวั่นทิ้งไว้อาจเกิดเหตุร้ายทำชาวบ้านและบ้านเรือนในชุมชนเสียหาย เสนอพลังงานจังหวัดเร่งตรวจสอบร้านค้า

❇เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีคืนข้อมูลการสำรวจถังแก๊สหมดอายุในครัวเรือน ณ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้ เครือข่ายผู้บริโภค 16 อำเภอจำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สคบ.จังหวัดสงขลา และคณะทำงานสมาคมผู้บริโภคสงขลา
➡️ทั้งนี้ที่มาของการสำรวจมาจากผู้บริโภคร้องเรียนถังแก๊สหุงต้มที่หมดอายุจนเกิดความกังวลด้านความปลอดภัย ซึ่งการเปลี่ยนถังร้านประจำล่าสุดเป็นถังแก๊สหุงต้มหมดอายุตั้งแต่ปี 2563 ผู้บริโภคได้ทำการแจ้งปัญหาดังกล่าวแก่ร้านค้าแต่ได้รับการปฏิเสธ หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา จึงทำเรื่องร้องเรียนแจ้งสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา จากนั้นหน่วยงานประจำจังหวัดจึงจัดทำแบบสำรวจ และดำเนินการสำรวจโดยเครือข่ายผู้บริโภค 16 อำเภอ ช่วงวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2566 ในพื้นที่ 16 ของจังหวัดสงขลา
➡️ ซึ่งการนำเสนอข้อมูลในวันที่ 27 มิย.นี้ เป็นการประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 320 ครัวเรือน พบว่ากว่าร้อยละ 17.16 สภาพไม่เหมาะต่อการใช้งานร้อยละ 19.82 ไม่พบข้อความระบุถังหมดอายุถึงร้อยละ 20.41 พฤติกรรมการเลือกซื้อและเปลี่ยนถังรวมถึงการบรรจุแก๊ส (เติมเอง) พบว่าร้อยละ 87.60 เลือกซื้อกับร้านจัดจำหน่ายแก๊สหุงต้มที่เป็นการเปลี่ยนถังใหม่ มากกว่าการนำถังแก๊สหุงต้มเดิมไปบรรจุแก๊สใหม่ที่โรงบรรจุ (ร้อยละ 12.40) ในการซื้อแก๊สหุงต้มพบว่า ร้อยละ 77.22 เลือกซื้อกับร้านค้าปลีกรายย่อยใกล้บ้าน เช่น ร้านขายของชำที่มีจำหน่ายแก๊สหุงต้ม
➡️ และพบปัญหาสำคัญ ได้แก่ สภาพของถังแก๊สที่ไม่สมบูรณ์ มีสนิม หรือรอยถลอกมากจนเกินไป รวมถึงปัญหาถังแก๊สหุงต้มหมดอายุ หรือข้อความที่ระบุถึงวันหมดอายุไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความกังวลในการใช้งาน และเมื่อเกิดปัญหาถังแก๊สหมดอายุนั้น พบว่าบางส่วนไม่สามารถที่จะขอเปลี่ยนถังใหม่กับร้านค้าได้ โดยมีข้อความเห็นเพิ่มเติม เช่น
(1) ปัญหาถังแก๊สขนาดปิกนิกที่ไม่มีระบุยี่ห้อ ที่เรียกว่าถังขาว ที่ไม่มีผู้รับผิดชอบไม่สามารถเปลี่ยนถังใหม่ได้
(2) ปัญหาโรงบรรจุแก๊สหุงต้มยังคงใช้ถังเก่าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ไม่ในการบรรจุ โดยไม่เปลี่ยนถังใหม่ให้
(3) สภาพของถังแก๊สหุงต้มที่เกิดจากการใช้งานในพื้นที่ใกล้ชายทะเล มีสภาพเก่ากว่าที่ควรจะเป็นและไม่สามารถเปลี่ยนกับร้านค้าได้ และ
(4) การซื้อขายถังแก๊สหุงต้มเปล่าบนแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ที่อาจจะไม่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
➡️ โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลดังนี้ กฎหมายที่กำกับโดยตรงเป็นกฎกระทรวงของกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยที่กำกับคือ สมอ.สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมที่จะต้องออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานตัวถัง ซึ่งหลังจากมีเหตุถังก๊าซดับเพลิงระเบิดที่ รร.ราชวินิต ได้มีแนวทางจากส่วนกลางที่จะดำเนินการตรวจสอบและการตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการสร้างความมั่นใจให้เกิดความปลอดภัยต่อสาธารณะ และเสริมว่าที่ผ่านมาทางพลังงานจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำหนักก๊าซ ราคา ซึ่งการร้องเรียนการระบุข้อความถังหมดอายุจากที่สมาคมผู้บริโภคสงขลาส่งเรื่องนั้น นับเป็นโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้บริโภคทั่วไป
จากนั้นผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมีข้อเสนอแนะดังนี้
1️⃣ ให้มีการทำงานร่วมกันเพื่อสำรวจสภาพถัง และแบ่งกลุ่มถังจากโรงบรรจุ ผู้ค้าหรือร้านค้าตามมาตรา 7 ร้านค้าย่อยประเภทที่ 2 ประเด็นการตรวจสอบหากพบถังต้องสงสัยว่าเสื่อมสภาพ ประสาน สมอ.ให้ดำเนินการตรวจสอบและส่งทำลาย และทำระบบฐานข้อมูลร้านค้าเพื่อติดตามตรวจสอบที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย
2️⃣ ให้มีการจัดทำวาระประชุม เสนอในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาตรฐานความปลอดภัยถังบรรจุก๊าซ ในระดับจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติขั้นตอนที่ชัดเจนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงระดับท้องถิ่นที่ต้องกำกับร้านชำ ร้านค้าย่อย
3️⃣ จัดวงพูดคุยกับผู้ประกอบการ เป็นการเฉพาะในประเด็นข้อเสนอให้เกิดการจัดการถังที่หมดอายุ หมดสภาพตามขั้นตอนให้เกิดวงจรการจัดการที่ต่อเนื่อง ตัดปัญหาถังหมดอายุที่ร้านค้าอย่างจริงจัง
4️⃣ การขยายผลเรื่องความปลอดภัยต่อพฤติกรรมเติมก๊าซจากถังใหญ่ไปกระป๋องก๊าซ ที่เกิดขึ้นในร้านปิ้งย่าง สุกี้ ชาบู ต้องมีความร่วมมือของท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข และผู้บริโภค เพื่อร่วมทำงานกับ พลังงานจังหวัดและปภ.
5️⃣ จัดกระบวนการ สื่อสารสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมถึงประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้ผู้บริโภคทราบเข้าถึงได้ง่าย
ทั้งนี้ สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค รับดำเนินการจัดทำข้อมูลส่งต่อเพื่อเป็นวาระประชุมระดับจังหวัด รวมถึงประสานงานเพื่อจัดวงพูดคุยให้เกิดแนวทางและแผนงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยหวังว่าจังหวัดสงขลาจะเป็นจังหวัดนำร่องเพื่อสร้างความปลอดภัยไร้ถังก๊าซหมดอายุ
✴หากผู้บริโภคท่านใดพบปัญหาถังแก๊สน่ากลัว ถังแก๊สเก่า สนิมเขรอะ หมดอายุ
สามารถแจ้งเรื่องปรึกษาหรือร้องเรียนได้ที่…>>>>#หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา_สภาองค์กรของผู้บริโภค โทรศัพท์ 074-254542 089-7342298 , 089-4666695 หรือ สำนักงานพลังงานจังหวัด 074-307063 #ถังแก๊สไม่ปลอดภัย #สมาคมผู้บริโภคสงขลา
ใครที่พบปัญหาผู้บริโภค ไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถติดต่อปรึกษา หรือร้องเรียนได้ที่
.
📬 โทรศัพท์ : 074-254542 089-7342298 , 089-4666695
📬 อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก : หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา และ สมาคมผู้บริโภคสงขลา
📌 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน