สมอ. ขานรับข้อเสนอ สภาองค์กรของผู้บริโภค เตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง กำหนดให้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวเป็นมาตรฐานบังคับ

จากการที่สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ได้ดำเนินการสำรวจหน้ากากอนามัยแบบชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 60 ตัวอย่าง ที่วางจำหน่ายช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 และพบว่ามีหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียวกว่าร้อยละ 68 ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน สอบ. จึงได้เสนอมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว ต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยให้ สมอ. กำหนดให้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวเป็นมาตรฐานบังคับ จากเดิมที่เคยเป็นมาตรฐานแบบสมัครใจ เนื่องจากปัจจุบันหน้ากากอนามัย เป็นสินค้าจำเป็นภายใต้การดำรงชีวิตวิถีใหม่นั้น

เมื่อ 17 ก.พ.65 สอบ. ได้รับหนังสือตอบกลับจาก สมอ. ว่า ปัจจุบัน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มาตรฐานเลขที่ มอก. 2424 – 2562 อยู่ในกระบวนการเสนอให้ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงให้เป็นมาตรฐานบังคับใช้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้บริโภคสามารถอ่านข้อมูลและรายละเอียดผลสำรวจหน้ากากอนามัยได้ ที่ลิงก์นี้เลย https://www.tcc.or.th/surgical-mask-test/

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน