สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคปัตตานี จัดเวทีประชุมติดตามการจัดตั้งและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสภาองค์กรของผู้บริโภค

เมื่อ 15 ต.ค.64 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี จัดเวทีประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามการจัดตั้งและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยติดตามการดำเนินงานและสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคและวางแผนการดำเนินงานในการจดแจ้งองค์กรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

โดยวิทยากร ภญ.ชโลม เกตุจินดา ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ ให้ข้อมูลที่มาการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่มาการจัดตั้งสภาผู้บริโภค โครงสร้างและการดำเนินงาน สภาองค์กรของผู้บริโภค การดำเนินการจดแจ้งองค์กรและแลกเปลี่ยนและวางแผนการดำเนินงาน ผู้บริโภค เพื่อเตรียมเอกสารในการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภค การประเมินตนเอง องค์กรผู้บริโภคขั้นพื้นฐานขั้นมีสิทธิ

ที่มา: แฟนเพจสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน