สมาคมประชาสังคมชุมพร

สมาคมประชาสังคมชุมพร
CIVINET CHUMPHON

 

ความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2546 :  ก่อตั้งสมาคม เพื่อดำเนินงานตามโครงการถักทอเครือข่ายพลังชุมชน พลังแผ่นดิน

ปี พ.ศ. 2546 – 2547 : ดำเนินงานโครงการถักทอเครือข่ายพลังชุมชน- พลังแผ่นดิน ฯ โดยการสนับสนุนจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  (LDI.)

ปี พ.ศ. 2547 – 2548 : ดำเนินงานรณรงค์  พรบ.สุขภาพ และจัดกิจกรรมสมัชชาสุขภาพ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  ( สปรส.)  และขับเคลื่อนงานเวทีสาธารณะการเมืองภาคพลเมืองทั้งระดับจังหวัดและระดับภาค

ปี พ.ศ. 2549-2550 : ดำเนินงานสมัชชาสุขภาพ และพัฒนาการก่อตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
1) โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้ ( ดับบ้านดับเมืองเรียนรู้อยู่ดีที่ปากใต้ )
2) งานเครือข่ายยุทธศาสตร์สังคมชุมพร และงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการในพื้นที่
3) งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  
4) งานรณรงค์และรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ  
5) สนับสนุนกลไกการสร้างสุขภาวะเชิงพื้นที่
6) ร่วมสนับสนุนโครงการสมัชชาสุขภาพ  กับ สสจ.ชุมพรและภาคีเครือข่าย  
7) ขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชนกับเครือข่ายประชาสังคมภาคใต้ และเครือข่ายองค์กรเอกชนภาคใต้

ปี พ.ศ. 2550 – 2561   
1) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2551 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ สร้างความเข้าใจ ระบบหลักประกันสุขภาพและเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานงานแก้ไขปัญหาร่วมกับศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
2) จัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดชุมพร วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556
3) ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในระดับเขต 11
4) ขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก(สสส.)เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
5) ขับเคลื่อนงานชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

ปี พ.ศ. 2562 – 2565
1) ขับเคลื่อนงาน Node Flagship Chumphon  (สสส.สน.6)
2) ขับเคลื่อนงานความมั่นคงทางอาหาร
3) ขับเคลื่อนงานสานพลังสร้างสุขชุมพร
4) ขับเคลื่อนงานจุดจัดการความรู้
5) ขับเคลื่อนงานองค์กรคุณภาพ

 

วิสัยทัศน์

“ ประชาสังคมชุมพรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และยกระดับปฏิบัติการขับเคลื่อนของพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น สู่นโยบายสาธารณะ ”

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย การจัดการความรู้ทางสังคมนำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. เพื่อเชื่อมร้อยประสานคนและองค์กรภาคประชาชนให้มีพลังหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นหน่วยเชื่อมประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
4. พื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองผู้บริโภค ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีสุขภาวะที่ดี

 

พันธกิจ

  • พัฒนาขีดความสามารถคนและองค์กร ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
  • เป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และระบบข้อมูลสารสนเทศ
  • ส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพและการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
  • ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
  • สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนและการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
  • สนับสนุนและผลักดันนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

 

ค่านิยมร่วม

“เชื่อมั่นและศรัทธา บนเส้นทางประชาสังคม”

 

วัฒนธรรมองค์กร

“ธรรมชาติเป็นครู เรียนรู้ร่วมกับชุมชน ฝึกฝนกับการปฎิบัติจริง”

 

นโยบาย

1. สร้างการเรียนรู้พร้อมปฏิบัติการ และพัฒนายกระดับกระบวนเรียนรู้การเมืองภาคประชาชนให้มีพลังการขับเคลื่อนผลักดันเชิงนโยบายสาธารณะ
2. เชื่อมร้อยประสานคนและองค์กรภาคประชาชนให้เป็นขบวนพลเมืองและให้มีสถานะรับรองทางสังคม

 

คำขวัญ

“เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม”

 

รายชื่อคณะกรรมการ/ตำแหน่ง

1. นายทวีวัตร เครือสาย             นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร
2. นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ     อุปนายก 1
3. นางสุดาภรณ์ ปัจฉิมเพ็ชร      อุปนายก 2
4. นางพัลลภา ระสุโส๊ะ              เลขานุการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย พันกุ่ม        ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวอรอุมา ศรีตังนันท์     นายทะเบียน
7. นางสาวศิลาพร มะหมัดเหม    เหรัญญิก
8. นายนิพนธ์ ฤทธิชัย                 ปฎิคม
9. นายศาสนะ กลับดี                  ประชาสัมพันธ์
10. นางอาภรณ์ พรหมมาศ         กรรมการ
11. นางสาวอังวิภา โสมขันเงิน   กรรมการ

 

รายชื่อแกนนำอาสาสมัครครือข่ายองค์กรผู้บริโภค/เบอร์โทร

1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร (อำเภอหลังสวน)
นางพัลลภา ระสุโส๊ะ โทร. 095-1047227

2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอปะทิว 1
นางชิดสุภางค์ ชำนาญ โทร. 086-6893857

3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอปะทิว 2
นางสาวมรกต หมายมั่น โทร. 087-8855258

4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอท่าแซะ
นางสุณีย์ พิพัฒน์สมบัติ โทร. 089-2891130

5. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอเมืองชุมพร
นางสาวกรวรรณ ไกรวิลาศ โทร. 063-7932944
นายชูเกียรติ นารีศรีสวัสดิ์ โทร. 095-4184951

6.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอสวี
นายบุญธรรม นาคนิยม โทร. 086-9422111
นางวิรงค์รอง เอาไชย โทร. 082-8122928

7. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอทุ่งตะโก
นางพัชราภรณ์ เยาวละออง โทร. 095-7360578
นางจำรัส วงษ์พล โทร. 099-1747194

8. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอพะโต๊ะ
นางจรัสศรี อินทรสุวรรณ โทร. 095-0185830
นายวัชระ แก้วแดง โทร. 093-5787506

9. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอละแม
นางเรณู ดวงแป้น โทร. 081-9686491
นางสาวอัญชลี วิชัยดิษฐ์ โทร. 065-9128015

 

บทบาทภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสมาคมประชาสังคมชุมพร

ภารกิจสมาคมประชาสังคมชุมพรในการทำงานด้านการคุ้มครองแก้ไขปัญหาผู้บริโภค 8 ด้าน ดังต่อไปนี้
• ด้านการเงินการธนาคาร: ทำงานเชื่อมโยงกับธนาคารแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
• ด้านการขนส่งและยานพาหนะ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานขนส่งจังหวัด และ ปภ.จังหวัดชุมพร
• ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย: ทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ดำรงธรรมชุมพร
• ด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
• ด้านบริการด้านสุขภาพ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11
• ด้านสินค้าหรือบริการทั่วไป: ทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ดำรงธรรมชุมพร./คปภ.ชุมพร
• ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ: ทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงาน กสทช.
• ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม: กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ไฟฟ้า ประปา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

 

รูปแบบการขับเคลื่อนงาน

1. ด้านการทำงานหนุนเสริมเครือข่าย : มีการสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคระดับอำเภอ จังหวัดชุมพร
2. ด้านการประสานงานการจัดการปัญหารับเรื่องร้องเรียนและผลักดันงานนโยบาย : ทำงานประสานงานรับเรื่องร้องเรียน ส่งต่อและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภครวมทั้งการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่
3. ด้านงานวิชาการและข้อมูล : ทำงานเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงงานข้อมูลวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จังหวัดชุมพร
4. ด้านการเผยแพร่รณรงค์และสื่อสารสาธารณะ : มีการสื่อสารผ่าน สื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านช่องทาง Facebook:สมาคมประชาสังคมชุมพร

ข้อมูลการติดต่อ

สมาคมประชาสังคมชุมพร
เลขที่ 362/21 หมู่ 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

เบอร์ติดต่อ โทร. 095-104-7227
เฟสบุ๊คแฟนเพจ: สมาคมประชาสังคมชุมพร

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน