สมาคมผู้บริโภคสงขลาหารือพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่

24 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนสามาคมผู้บริโภคสงขลา โดย ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา น.ส.จุฑา สังขชาติ เลขาธิการสมาคมผู้บริโภคสงขลา และผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะภาคใต้ และสงขลา เข้าพบผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ โดย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง และ นายวินัย มงคลรัตน์ รองปลัดเทศบาล ร่วมหารือการทำงานการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีความเห็นร่วมกันในหลายประการ เช่น
🚌ประเด็นข้อมูลของระบบขนส่งสาธารณะ
🚌การสื่อสาร การให้ข้อมูลการเดินทาง ป้าย เส้นทางการเดินรถ ระยะเวลา
🚌การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะสู่ smart City
ซึ่งหลังจากนี้จะมีเวทีในการนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่อไป

#ขนส่งสาธารณะภาคใต้

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน