สมาคมผู้บริโภคสงขลา สำรวจข้อมูล การใช้ขนส่งสาธารณะในการเชื่อมต่อการเดินทาง

6 – 7 พฤษภาคม 567 สมาคมผู้บริโภคสงขลา โดยน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์การใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเชื่อมต่อการเดินทาง ณ สถานีขนส่งแห่งที่1 (คลองเรียน) สถานีขนส่งแห่งที่2 ตลาดเกษตร และสนามบินนานาชาติหาดใหญ่  สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ โดนมีวัตถุประสงค์เพื่อ สอบถามความคิดเห็นการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองในการเชื่อมต่อการเดินทางและเพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถกระตุ้นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน