หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจต่อการทำงานผู้บริโภคและสภาองค์กรของผู้บริโภคระดับจังหวัด จ.กระบี่

 

เมื่อ 3 ส.ค.65 ทีมหน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการทำงานผู้บริโภคและสภาองค์กรของผู้บริโภคระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมปกาสัย 2 ศาลากลางกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

>> แนะนำและทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความเป็นมาของสภาองค์กรของผู้บริโภคสู่การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่
>> สร้างความเข้าใจเรื่องการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคและกระบวนการจดแจ้งองค์กร ตาม พรบ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562
>> ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของเครือข่ายจังหวัดกระบี่

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกระบี่และภาคประชาสังคม จำนวน 40 คน ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภค รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการเตรียมความพร้อมในการยื่นจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน