หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ สภาองค์กรของผู้บริโภค สรุปบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 6 จังหวัด

หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 6 จังหวัด
วันที่ 12-13 เดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ.เมือง จ.กระบี่
วัตถุประสงค์
1) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ภูเก็ต กระบี่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
2) เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานขององค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ จากการสนับสนุนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 36 คน ประกอบด้วย
– เครือข่ายผู้บริโภค จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ภูเก็ต กระบี่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
– ทีมงานสมาคมผู้บริโภคสงขลา 6 คน
ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานรายจังหวัดและวิเคราะห์บทเรียนสำคัญที่ได้รับจากการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน