หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมวางแผนการทำงานโครงการภายใต้งบประมาณสภาองค์กรของผู้บริโภค

  
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ จำนวน 6 จังหวัด จัดประชุมเครือข่ายผ่านระบบออนไลน์

📍📍📍…….เครือข่ายมีการนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาองค์กรของผู้บริโภค เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงแผนการหนุนเสริมงานในพื้นที่ของหน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ……..📍📍📍
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน