เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ตอนบน ร่วมกระบวนการ ตรวจประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

                                                 

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ตอนบน  ได้แก่ จ.ชุมพร จ.สุราษฏร์ธานี จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต  ทั้งหมด 27  องค์กร ร่วมกระบวนการ ตรวจประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ณ โรงแรมนิภาการ์เดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยความเชื่อมั่นว่ากระบวนการ ประเมินจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรผู้บริโภคให้มีคุณภาพ สามารถที่จะ ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมีอาชีพมากยิ่งขึ้น
.
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของเครือข่าย องค์กร ผู้บริโภค ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นกำลังใจให้ทุกองค์กร ในการพัฒนาตัวเอง และยกระดับ เพื่อ นำไปสู่การ มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกของสภาองค์กรผู้บริโภคต่อไป
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน