เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ตอนล่าง ร่วมกระบวนการ ตรวจประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ

เพราะเป็นกระบวนการสำคัญ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จึงฝ่าโควิด-19 มาตรวจประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ภาคใต้ตอนล่าง ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณห้องประชุมโรงแรมคริสตัลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
…องค์กรผู้บริโภคจากพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 42 องค์กร เข้าร่วม “การประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ภาคใต้ตอนล่าง” ที่ตรวจรับรองการประเมินโดย ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
…เราต่างเชื่อมั่นในการบวนการประเมินเพื่อพัฒนาและยกระดับการทำงานขององค์กรผู้บริโภค ให้มีมาตรฐาน นำไปสู่กลไกฟันเฝืองสำคัญในการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน