เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมอบรมนักกฏหมายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคภาคใต้

วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดและเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ของหน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานประจำจังหวัดสตูล หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และทนายความ นักกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักกฎหมายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในระดับภูมิภาค ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✳️ จัดโดย สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
✳️วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมองค์ความรู้ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และวิธีพิจารณาความที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค แก่นักกฎหมายและทนายความในระดับภูมิภาค
2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักกฎหมายและทนายความในระดับภูมิภาค เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคกับหน่วยงานประจำจังหวัดและหน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้
⭕️เนื้อหาการอบรม ดังนี้
หลักการพื้นฐานและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 1.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และประกาศระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 3.พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 4.พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น
1.พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 2. พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่26) พ.ศ.2558 (ว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม)
3.การดำเนินคดีผู้บริโภคในทางปฏิบัติ
4.การฟ้องคดีออนไลน์
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะด้าน ได้แก่
1.ด้านสินค้าและบริการทั่วไป
2.ด้านการเงินการธนาคาร
3.ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4.ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยี
เป็นจุดเริ่มในการสร้างเครือข่ายทนายความ นักกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาศักยภาพนักกฎหมายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้เป็นการยกระดับการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคอีกขั้นหนึ่ง โดยผู้จัดได้มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักกฎหมายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในระดับภูมิภาค
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน