เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้จัดสัมมนาการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยหวังขยายผลในพื้นที่ภาคใต้

#เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้จัดสัมมนาการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยหวังขยายผลโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ จัดสัมมนาการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในสถานศึกษา 3 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการรถรับส่งนักเรียน โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จ.สงขลา โรงเรียนอามานะศักดิ์ จ.ปัตตานี และ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จ.กระบี่ และเพื่อสร้างการรับรู้และขยายผลในการขับเคลื่อนการจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยให้กับโรงเรียนที่สนใจการจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยทั้ง 7 จังหวัด ภาคใต้
ซึ่งเวทีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ทั้ง 3 โรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขนส่งจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานการศึกษา ท้องถิ่นและโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ที่จะร่วมให้ข้อมูลกาดำเนินงานบทบาทหน้าที่ การจัดการรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัยและร่วมกันผลักดันให้เกิดการจัดการรถรับ-ส่ง นักเรียนปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกัน
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน