เดดไลน์ สินมั่นคงฯ ส่งแผนฟื้นฟู 25 พ.ค. เจ้าหนี้ยื่นขอชำระหนี้ 2.9 แสนราย

สินมั่งคงประกันภัย เดดไลน์ยื่นส่งแผนฟื้นฟูกิจการถึง 25 พ.ค.นี้ พบเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 295,320 ราย มูลหนี้ 29,273 ล้านบาท

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (SMK) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ต่อมาศาลสัมละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผู้ทำแผนขอรายงานความคืบหน้านกระบวนการฟื้นฟูกิจการประจำไตรมาส 1 ปี 2566 ดังต่อไปนี้

– ความคืบหน้าในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ข้อมูลเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้นื้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 295,320 ราย รวมเป็นมูลหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้จำนวน 29,273.50 ล้านบาท

– ความคืบหน้าในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการขณะนี้ ผู้ทำแผนอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการอันประกอบด้วย การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ การจัดทำแผนการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิด และเจ้าหนี้ประเภทอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย แผนการหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนเพื่อที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ และเพื่อที่จะทำให้มีอัตราส่วนของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด

แผนการปรับโครงสร้างทุนเพื่อรองรับนักลงทุนรายใหม่ และอัตราการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในกรณีดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในปัจจุบันผู้ทำแผนและที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ในระหว่างการสรรหานักลงทุนเพื่อเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท

– กำหนดระยะเวลาการส่งแผน โดยคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษาได้ถูกจัดพิมพ์และแจกจ่ายเล่มให้สมาชิกหรือประชาชนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 อันเป็นวันเริ่มนับกำหนดระยะเวลาส่งมอบแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามกฎหมาย โดยผู้ทำแผนต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยขอขยายระยะเวลาส่งแผนออกไปอีกเป็นเวลา 1 เดือนนับแต่วันครบกำหนดเดิม ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วและมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

– ขั้นตอนภายหลังการยื่นแผน ภายหลังจากผู้ทำแผนยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนพื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางจะพิจารณาคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

 

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน