เวทีประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายผู้บริโภคและภาคประชาสังคม การทำงานเครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ทีมกลไกเขตพื้นที่ภาคใต้ หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ร่วมหนุนเสริมกระบวนการ ร่วมกับสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคปัตตานี จัดเวทีประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายผู้บริโภคและภาคประชาสังคม การทำงานเครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี
……………………………….
ผู้เข้าร่วม ได้ร่วมกันระดมความคาดหวัง และทำความรู้จักสภาองค์กรของผู้บริโภค บทบาทหน้าที่และความเป็นมาของสภาองค์กรของผู้บริโภคสู่การดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงการทำความเข้าใจกับการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค ตาม พรบ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน