เวทีพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ “การพูดนำเสนอในที่ชุมชน”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวทีพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ “การพูดนำเสนอในที่ชุมชน” ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์บัวผิน โตทรัพย์ อาจารย์จากคณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดโดย โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี หน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาองค์กรของผู้บริโภค

ที่มา: แฟนเพจสมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน