เวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ตอน “การจัดการปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์”


ประชุมเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ตอน “การจัดการปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์”
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๖๕ #หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา #สมาคมผู้บริโภคสงขลา #สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ตอน “การจัดการปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์” ณ ห้องประชุมสรพงศ์ ชั้น ๓ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า จังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัด สภาองค์กรของผู้บริโภค สมาคมผู้บริโภคสงขลา เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ๑๔ อำเภอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑.เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและหารือแนวทางการทำงานแก้ไขปัญหาผู้บริโภค และนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงระบบในระดับจังหวัดสงขลา
 
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน