เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนสงขลา – หน่วยรับเรื่องฯ 50(5) – หน่วยบริการ ร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19

 

เมื่อ 26 ส.ค.65 เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสงขลา (ศูนยประสานงานฯ สมาคมผู้บริโภคสงขลาและศูนย์ไทรงาม) ร่วมกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) ได้จัดกิจกรรมเวทีความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับหน่วยบริการในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานของหน่วยบริการและเครือข่ายภาคประชาชน และร่วมหาแนวทางการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ได้แนะนำบทบาทหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ที่มีการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนตามภารกิจ 8 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข เชื่อมโยงกับการทำงานของหน่วยรับเรื่องฯ ตามมาตรา 50(5)

ซึ่งในปีนี้มีการขยายเครือข่ายรับเรื่องในระดับพื้นที่อีก 3 อำเภอ คือ รัตภูมิ สะเดา และบางกล่ำ เพื่อเป็นเครือข่ายทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ส่งต่อข้อมูลสู่จังหวัดต่อไป โดยเครือข่ายหน่วยบริการในพื้นที่มีการปรับการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์นโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

     

ที่มา: หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน