องค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 9 จังหวัด ร่วมพัฒนาข้อเสนอนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด

 

เมื่อ 13 มิ.ย. 65 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ จ.ชุมพร, จ.สุราษฎร์ธานี, จ.กระบี่, จ.ภูเก็ต, จ.สงขลา, จ.สตูล, จ.ปัตตานี, จ.ยะลา และจ.นราธิวาส ร่วมเวทีการอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่องการพัฒนาข้อเสนอนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ด้วยระบบ e-office โดยในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอร่างข้อเสนอการพัฒนานโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด (policy brief) โดยมีนโยบาย ดังนี้

  •  ใบเสร็จรับเงิน ชัดเจน อ่านง่าย ตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
  •  ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย
  •  หยุดผลิตอาหารปนเปื้อน ร่วมสนับสนุนอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองปัตตานี
  •  อัตราค่าโดยสารรถสาธารณะที่เป็นธรรมในเมืองท่องเที่ยว : จ.ภูเก็ต
  •  นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารฮาลาล
  •  ผู้บริโภคอุ่นใจ รู้เท่าทันและเข้าใจการซื้อสินค้าออนไลน์
  •  รู้เท่าทันการบริโภคและบริการสินค้าออนไลน์
  •  ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการชัดเจน เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
  •  ผู้บริโภคปลอดภัย อ่านฉลากเข้าใจ

ซึ่งการนำเสนอร่างข้อเสนอการพัฒนานโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด (policy brief) ทั้ง 9 จังหวัด ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล นายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา, นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และ น.ส.ศุภวรรณ ชนะสงคราม ที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย เพื่อนำไปพัฒนาต่อและนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดต่อไป

 
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน