สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคปัตตานี – หน่วยรับเรื่องฯ 50 (5) จัดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมในเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

5 กรกฎาคม 2565 –  ณ  ห้องประชุม โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จ.ปัตตานี

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จ.ปัตตานี และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ 50(5) จ.ปัตตานี จัดเวทีประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดปัตตานี มีภาคีหน่วยงานคุ้มครองสิทธิ กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลทั้ง 12 อำเภอ เครือข่ายหน่วยรับเรื่องร้องเรียน และเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นข้อร้องเรียนในพื้นที่ การทำงานร่วมกัน และการคืนข้อมูลข้อร้องเรียนของหน่วย 50 (5) และ กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณนิตยา มลยงค์ เจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 12 สงขลา ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลเพื่อให้เห็นการทำงานเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 

ที่มา: สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี

ร้องทุกข์ - ร้องเรียน