คลังข้อมูลด้านโทรคมนาคม

ข้อมูลโดยรวม คือ ปฏิบัติการที่กลไกภาคประสานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนากลไกการทำงานในแนวราบแบบมีส่วนร่วมซึ่งบทบาทกลไกภาคบนความคาดหวังของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับจังหวัด คือ

 • การพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคให้ครอบคลุมพื้นที่
 • การดำเนินการจัดระบบข้อมูล รวมถึงการย่อยสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย
 • การสร้างช่องทางเพื่อสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนากลไกที่ปรึกษา เครือข่ายนักวิชาการ

ซึ่งปฏิบัติการของศูนย์จังหวัด ได้แก่

 • การพัฒนาศักยภาพคนทำงานและกลไกโครงสร้างองค์กร
 • การรับเรื่องร้องเรียน การจัดเวทีพื้นที่
 • การประสานเครือข่ายพื้นที่
 • การสำรวจข้อมูล
 • การจัดสภาผู้บริโภคระดับจังหวัด

ทั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้เกิดสาระข้อมูลเพื่อดำเนินการผลักดันข้อเสนอและการขับเคลื่อนในขั้นตอนต่อไป คือ

 • การจัดเวทีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอนโยบาย
 • การจัดเวทีความร่วมมือภาคี เครือข่ายประเด็นต่างๆ
 • การนำเสนอข้อมูล ในเวทีสภาผู้บริโภค และสมัชชาผู้บริโภค

 

Icon

รายงานความก้าวหน้าโครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทระดับหมู่บ้าน พ.ศ.2539 – 2541 282 KB 5 downloads

30 ก.ย.44 ความคืบหน้า: ลำดับแนวทางการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ข้อเสนอ:…

  Icon

  1 – ปกหน้า 164 KB 4 downloads

  Icon

  2 – สารบัญ 73 KB 4 downloads

   ร้องทุกข์ - ร้องเรียน