การปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับจังหวัดมีภารกิจหลักดังนี้
  1. การรับเรื่องร้องเรียน ประสานงานจัดการส่งต่อแก้ไขปัญหา
  2. การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงสิทธิผู้บริโภค
  3. การสร้างความเข้มแข้งผู้บริโภคให้เกิดกลุ่มองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่
  4. การขับเคลื่อนผลักดันนโยบายทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ และท้องถิ่น
  5. การสำรวจสถานการณ์จัดทำข้อเสนอและให้ความคิดเห็น
อุปกรณ์ เครื่องมือจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
  • สื่อแผ่นพับ

Icon

มาตรฐานการให้บริการ 457 KB 4 downloads

30 มิ.ย. 2554 …
Icon

แก้ปัญหา sms และขายตรง 500 KB 4 downloads

30 มิ.ย. 2554 …

    ร้องทุกข์ - ร้องเรียน